Lid worden?

HTC Reglement

 

Het bestuur wil u hiermee algemene informatie geven over het reilen en zeilen binnen de tennisvereniging.

Actuele namen van bestuursleden/commissieleden, bedragen e.d. zult u niet of nauwelijks aantreffen.

 

ALGEMEEN

De Haarlese Tennisclub is opgericht in het jaar 1980.

De huidige accommodatie (2 kunstgrasbanen en “de Haarhut”) is gelegen aan de Veldkampsweide 5 te Haarle en is in 1986 in gebruik genomen.

In datzelfde jaar is de H.T.C. lid geworden van de K.N.L.T.B., waar onder

nr. 66183 staat ingeschreven.

Elk jaar wordt op de 2e maandag van de maand maart de algemene jaarvergadering gehouden. Dan worden de bestuursleden gekozen of herkozen.

 

BESTUUR

Zoals reeds gezegd, worden de bestuursleden gekozen en benoemd door de algemene vergadering. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden en ereleden. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, met een minimum van vijf. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

De namen en de functies van de bestuursleden staan vermeld op de website www.tchaarle.nl.

 

COMMISSIES

De H.T.C. heeft een vijftal commissies, te weten:

 • Activiteitencommissie: activiteiten seniorleden
 • Jeugdcommissie: activiteiten juniorleden
 • Baancommissie: onderhoud kunstgrasbanen
 • Parkbeheer: onderhoud tennispark
 • Coördinatie clubhuis: onderhoud/schoonmaak/inkoop “de Haarhut”
 • Sponsorcommissie: Contact met de sponsoren
 • Groenbeheer: onderhoud rondom de banen

 

CONTRIBUTIES

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld in de algemene vergadering.

Hierbij wordt de contributie voor seniorleden vastgesteld op 100%. De contributiebedragen voor  voltijd studerende seniorleden is 70 % van het bedrag van de seniorleden.

Jeugdleden betalen m.i.v. 2018 € 25,00 contributie per jaar.

 

LIDMAATSCHAP

Aanmelding:

 1. U dient zich als lid aan te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C.
 2. U bent lid vanaf het moment dat het lidmaatschapsformulier ondertekend is ingeleverd bij de ledenadministratie. Vanaf dat moment zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging van kracht.
 3. Bij aanmelding ontvangt u één sleutel van het tennispark.
 4. Het tennisjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van het daarop volgend jaar.
 5. U bent senior lid als u voor de datum van 1 januari 18 jaar bent geworden.

 

Afmelding:

 1. U dient zich als lid af te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C.
 2. U bent lid-af op het moment dat de sleutel is ingeleverd bij het secretariaat. Bij vermissing betaalt u voor de sleutel € 3,50.
 3. U dient zich vóór 1 januari (de start) van het tennisjaar af te melden als lid.                   Meldt u zich na 1 januari af, dan is contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

 

Winterlidmaatschap:

 1. Het winterlidmaatschap loopt van 1 november tot 1 april.
 2. De kosten zijn € 50,00 per seizoen.
 3. Een winterlid ontvangt een sleutel van het park. Hiervoor dient een borgsom van       € 10,00 te worden betaald, welke men terug krijgt bij inlevering.

 

Zomerlidmaatschap:

 1. Het zomerlidmaatschap loopt van 1 juni tot 1 september.
 2. De kosten zijn € 50,00 per seizoen.
 3. Een zomerlid ontvangt een sleutel van het park. Hiervoor dient een borgsom van         € 10,00 te worden betaald, welke men terug krijgt bij inlevering.

 

 SLEUTEL EN BAAN AFHANGEN

Bij aanmelding als lid van de H.T.C. ontvangt u een sleutel.

Met de sleutel verschaft u zich toegang tot zowel de kunstgrasbanen als “de Haarhut”.

Tevens ontvangt u een tijdelijk pasje, na 2 weken ontvangt u de definitieve pas van de K.N.L.T.B..  Met deze pas kunt u via de KNLTB-app een baan reserveren. De banen mogen op z’n vroegst 24 uur van tevoren worden gereserveerd. Bij vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie.

Jeugdleden t/m groep 8 mogen alleen maar overdag tot 17.45 uur spelen. Wanneer zij na 18.00 uur willen spelen en de banen zijn vrij kan er door hen gespeeld worden.

 

INTRODUCÉS

Als H.T.C.-lid mag u beperkt een niet-lid introduceren. Dit moet vóór aanvang op de daarvoor bestemde lijst in de herenkleedkamer worden genoteerd. Zowel de naam van het lid als de naam van de introducé(e) moeten op de lijst genoteerd worden.

De kosten bedragen € 2,50 per kloktijd (45 minuten), per introducé.

Een zelfde introducé mag 3x spelen voor € 2,50 per kloktijd. Vanaf de 4e keer moet € 5,00 per kloktijd betaald worden.

Een uitzondering op deze regel geldt voor de jeugd (jonger dan 16 jaar) op woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur. Zij betalen tot 3x spelen € 1,00 per kloktijd en bij vaker spelen                   € 2,50 per kloktijd.

Na afloop van het tennisjaar (rond 1 februari) ontvangen de leden een rekening van de penningmeester.

 

GROEPEN

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van de accommodatie aan groepen:

 • Een groep bestaat uit minimaal 8 personen, waarvan minimaal 2 personen lid zijn van de H.T.C.
 • Kosten bedragen € 15,00 per kloktijd van 45 minuten (=€ 20,00 per uur) ongeacht het aantal personen.
 • Maximale duur is 4 kloktijden (= 3 uur).
 • De activiteit vindt tot uiterlijk 17.00 uur plaats.
 • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Reeds geplande activiteiten gaan voor.
 • Minimaal 14 dagen van te voren toestemming vragen bij het bestuur.
 • Het bestuur voert controle uit tijden de groepsactiviteit en let daarbij op het netjes omgaan met de accommodatie, het opruimen en het correct noteren van de gebruikte consumpties.
 • De rekening wordt door de penningmeester verstuurd aan één van de twee H.T.C.-leden. Deze leden zijn verantwoordelijk voor de tijdige betaling.
 • Gebruik van de Haarhut is toegestaan, echter niet verplicht.
 • Indien De Haarhut wordt gebruikt is het niet toegestaan om eigen consumpties te gebruiken.
 • Het bestuur meldt de bezetting van de banen in de KNLTB-app.

 

UITWISSELINGSACTIVITEITEN

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van de accommodatie aan uitwisselingsactiviteiten:

 • Er is sprake van een uitwisselingsactiviteit wanneer:

o   Alle tennissers lid zijn van een tennisvereniging

o   De activiteit duidelijk het karakter heeft van een sportwedstrijd en niet van een feestje

o   Dezelfde groep speelt ook op de accommodatie van de andere clubs.

 • Minimaal 14 dagen van te voren toestemming vragen bij het bestuur.
 • Het bestuur bepaalt of er sprake is van een uitwisseling of van een groep. Wanneer er sprake is van een groep moet er betaald worden.
 • Gebruik van de Haarhut is toegestaan, echter niet verplicht.
 • Indien de Haarhut wordt gebruikt is het niet toegestaan om eigen consumpties te gebruiken.

 

TENNISLES

De H.T.C. geeft zijn leden de mogelijkheid tennisles te nemen. Hiertoe kunnen zij reageren op de uitnodiging die zij jaarlijks ontvangen, middels een aanmeldingsformulier.

De kosten van deze lessen zijn niet bij de contributie inbegrepen. Deze worden rechtstreeks met de tennisleraar afgerekend.

 

COMPETITIE

Vanaf april worden competitiewedstrijden gespeeld door zowel senior- als juniorleden. Er worden 7 speeldagen gepland (4 uitwedstrijden / 3 thuiswedstrijden of andersom).

Vanaf september wordt de najaarscompetitie gespeeld, dit zijn ook 7 speeldagen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de competitieleider.

Men dient gebruik te maken van de bar, eigen meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet in de kantine worden genuttigd.

 

HAARHUT

Informatie over activiteiten wordt geplaatst in de KNLTB-app en op de website.

Tegen betaling is er frisdrank, bier, koffie etc. te verkrijgen. Eigen meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet in de kantine worden genuttigd.

Wilt u alstublieft gebruik maken van de kleedkamers, zowel bij de competitie als bij de toernooien, dit om beschadigingen in de kantine te voorkomen.

 

BARDIENSTEN

Tijdens de geplande activiteiten draaien de seniorleden bardiensten.

Hiertoe wordt elk jaar een rooster met instructies door het bestuur samengesteld.

 

 SCHOONMAAKSCHEMA

Alle vrouwelijke leden maken gezamenlijk “de Haarhut” schoon. Hiervoor verschijnt jaarlijks een schema van het bestuur. Mocht u niet kunnen, dient u zelf voor vervanging te zorgen.

 

BAANONDERHOUD

Alle mannelijke leden onderhouden gezamenlijk het tennispark onder leiding van de commissie Parkbeheer. Hiervoor verschijnt jaarlijks een schema baanonderhoud. Mocht u niet kunnen, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.

 

BOETEREGELING

Leden die niet komen opdagen voor het schoonmaken van de Haarhut of het parkonderhoud of niet op komen dagen bij een bardienst, en niet voor vervanging hebben gezorgd krijgen een boete van € 25,00 per geval opgelegd. In geval van boete ontvangen leden een factuur van de penningmeester van de club. Als automatische incasso mogelijk is mag de penningmeester gebruik maken van automatische incasso om de boete te innen.

De beide kunstgrasbanen (vernieuwd februari 2019) worden door de leden van de baancommissie onderhouden.

 

WEBSITE

www.tchaarle.nl is de naam van onze website.

Hier vindt u informatie over o.a. de activiteiten, bardiensten, schoonmaakschema, baanonderhoud etc.

Ook in het dorpskrantje wordt actuele informatie over activiteiten geplaatst.

Op de website worden de namen van de verschillende commissie en leden vermeld.

 

KUNSTGRASBANEN

De beide kunstgrasbanen (vernieuwd februari 2019) worden door de leden van de baancommissie onderhouden. Op ieder zaterdag pleegt de baancommissie onderhoud.

Ook rondom de baan wordt op de eerste maandag van de maand onderhoud e.d. gedaan.

Hiervoor worden de mannelijke leden ingeschakeld. Jaarlijks wordt hiervoor een schema opgesteld door het bestuur. Mocht u niet kunnen, dient u zelf voor vervanging te zorgen.

U mag de banen alleen betreden in sportkleding en sportschoenen.

Er mag altijd gespeeld worden, behalve als men bepaalt dat de niet bespeeld kunnen worden. Sneeuwruimen is niet toegestaan.

 

HYGIËNE-CERTIFICAAT

Roelof Renting, lid van onze vereniging, is in het bezit van een hygiëne-certificaat.