Lid worden?

HTC Reglement

Hier volgt de informatie over het reilen en zeilen binnen de tennisvereniging. Actuele namen van bestuursleden / commissieleden, vindt u elders op deze site.

Algemeen
De Haarlese Tennis Club is opgericht in het jaar 1980. De huidige accommodatie, (2 kunstgrasbanen en “De Haarhut”) is gelegen aan de Veldkampsweide 5 te Haarle en is in het jaar 1986 in gebruik genomen. In dat zelfde jaar is de H.T.C. lidgeworden van de K.N.L.T.B., waar het onder nr. 66183 staat ingeschreven. Elk jaar wordt in de maand maart de Algemene Jaarvergadering gehouden. In je jaarvergadering worden o.a. de bestuursleden gekozen of herkozen.

Bestuur
Zoals reeds gezegd, worden de bestuursleden gekozen en benoemd door de algemene vergadering. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden en ereleden. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, met een minimum van vijf. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. De namen en de functies van de bestuursleden staan vermeld op deze website en in “OPSLAG”, het clubblad van de H.T.C.

Commissies
De H.T.C. heeft een vijftal commissies, te weten:

 • Activiteitencommissie: Activiteiten seniorleden
 • Jeugdcommissie: Activiteiten juniorleden
 • Parkbeheer: Beheer tennispark De Haar
 • Baancommissie: Onderhoud kunstgrasbanen
 • Coördinatie clubhuis: Onderhoud/inkoop “de Haarhut”


Contributies
De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld in de algemene vergadering. Hierbij wordt de contributie voor seniorledenvastgesteld op 100 %. De contributiebedragen voor junioren worden hiervan afgeleid. Het bedrag voor senioren bedraagt momenteel(per maart 2011):

Senioren: € 110,00
17 – 18 jaar (70%) € 77,00
15 – 16 jaar (50%) € 55,00


Studerende seniorleden betalen 70% (= € 77,00).
De leeftijd per 1 januari is bepalend.

Lidmaatschap
Aanmelding:

 1. U dient zich als lid aan te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C.
 2. U bent lid vanaf het moment dat het lidmaatschapsformulier ondertekend is ingeleverd bij de ledenadministratie. Vanaf dat moment zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging van kracht.
 3. Bij aanmelding ontvangt u één sleutel van het tennispark en een tijdkloklabel.
 4. Het tennisjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van het daarop volgende jaar.
 5. U bent seniorlid als u voor de datum van 1 januari 18 jaar bent geworden. Evenzo geldt deze regel voor de andere leeftijdsgrenzen.


Afmelding:

 1. U dient zich als lid af te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C.
 2. U bent lid-af op het moment dat de sleutel en de tijdkloklabel zijn ingeleverd bij het secretariaat. Bij vermissing betaalt u voor een sleutel € 3,50 en voor een label € 2,00.
 3. U dient zich vóór 1 januari (de start) van het tennisjaar af te melden als lid. Meldt u zich na 1 januari af, dan is contributie over het gehele seizoen verschuldigd.


Ere-lidmaatschap.
Ereleden zijn zij, die zich op een bijzondere eervolle wijze jegens de club onderscheiden hebben. Een erelid wordt benoemd bijbesluit van de jaarvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Winterlidmaatschap

 1. Het winterlidmaatschap loopt van 1 november tot en met 31 maart.
 2. De kosten zijn € 50,00 /seizoen.
 3. Een winterlid ontvangt een label en een sleutel van het park. Hiervoor dient een borgsom van € 10 te worden betaald, welke men terug krijgt bij inlevering.


Zomerlidmaatschap

 1. Het zomerlidmaatschap loopt van 1 juni tot en met 31 augustus.
 2. De kosten zijn € 50,00 /seizoen.
 3. Een zomerlid ontvangt een label en een sleutel van het park. Hiervoor dient een borgsom van € 10 te worden betaald, welke men terug krijgt bij inlevering.


Steunende leden
Steunende leden zijn leden die de club steunen door hun lidmaatschap, maar geen actief tennis spelen. Ze betalen bij voorkeur de senior contributie, met een minimum van 50% van deze contributie. Een steunend lid ontvangt dezelfde clubinformatie als een normaal lid, draait geen diensten, heeft geen sleutel van het tennispark. Steunende leden worden uitgenodigd voor alle clubactiviteiten.

Sleutel en tijdkloklabel
Bij aanmelding als lid van de H.T.C. ontvangt u een sleutel en een label.Met de sleutel verschaft u zich toegang tot zowel de kunstgrasbanen als “de Haarhut”. Met de label kunt u een tennisbaan reserveren. Hiertoe hangt u de label bij het door u gewenste tijdstip in de labelkast. Op deze manier reserveert u een tennisbaan voor 45 minuten. Dubbelklokken is toegestaan mits u dubbelt. De banen mogen op z’n vroegst gereserveerd worden vanaf 22.00 uur, om de volgende dag te kunnen tennissen. Jeugdleden t/m groep 8 mogen alleen maar overdag tot 17.45 uur spelen. Wanneer zij na 18.00 uur willen spelen en de banen zijn vrij kan er door hen gespeeld worden.

Introducees
Als H.T.C.-lid mag u beperkt een niet-lid introduceren. Dit moet vóór aanvang op de daarvoor bestemde lijst in “de Haarhut” worden genoteerd. Zowel de naam van het lid als de naam van de introducé(e) moeten op de lijst genoteerd worden. Bij eendubbelspel moeten alle niet-leden vermeld worden. De kosten bedragen € 2,50 per kloktijd (45 minuten), per introducé(e).Eenzelfde introducé(e) mag 3x spelen voor € 2,50 per kloktijd. Vanaf de 4e keer moet 5.00 euro per kloktijd betaald worden. Naafloop van het tennisjaar (rond 1 februari ontvangen de leden een rekening van de penningmeester.

Tennisles
De H.T.C. geeft zijn leden de mogelijkheid tennisles te nemen. Hiertoe kunnen zij reageren op de uitnodiging die op de site staat, middels een aanmeldingsformulier. De kosten van deze lessen zijn niet bij de contributie inbegrepen. Deze worden rechtstreeks met de tennisleraar afgerekend.

Competitie
Vanaf april worden de voorjaarscompetitiewedstrijden gespeeld door zowel senior- als juniorleden. Er worden 7 speeldagen gepland (4 uitwedstrijden / 3 thuiswedstrijden of andersom). Vanaf september worden de najaarscompetitiewedstrijden gespeeld. Voor meer informatie kunt u terecht bij de competitieleider (Andre Spoolder 0651412649).

Sponsoren
Sponsoren krijgen volop de gelegenheid zich door middel van bordreclames op ons park te presenteren. Daarnaast biedt ook de Website uitstekende mogelijkheden voor onze sponsoren. De HTC hanteert aantrekkelijke tarieven. Indien u hiervoor belangstelling heeft, of wanneer u iemand kent die hiervoor mogelijk belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met onze voorzitter Alfred Tibben. Wij dragen onze sponsoren een warm hart toe, mede dankzij hun bijdragen kunnen we ons park in huidige vorm handhaven.

Bardiensten
Tijdens de geplande activiteiten draaien de seniorleden bardiensten. Hiertoe wordt elk jaar een rooster met instructies door het bestuur samengesteld.

Afkoop van Bardiensten
Leden die door bijzondere omstandigheden geen bardiensten kunnen draaien kunnen een verzoek bij de ledenadministratie indienen om tegen betaling van € 17,50 extra contributie de plicht tot bardienst af te kopen, tevens geldt deze zelfde regel voor schoonmaken/baanonderhoud. Een lid die in een jaar van deze mogelijkheid gebruik wil maken moet dit voor 1 januari van dat jaar bekend maken bij de ledenadministratie. Het bestuur houdt zich het recht voor om het verzoek tot afkoop van de bardienst te weigeren wanneer teveel leden van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

Haarhut
Informatie over activiteiten wordt geplaatst op het aanplakbord in de “HAARHUT”. Tegen betaling is er frisdrank, bier, koffie etc. te verkrijgen. Eigen meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet in de kantine worden genuttigd. Wilt u alstublieft gebruik maken van de kleedkamers. Zowel bij de competitie als bij de toernooien, dit om beschadigingen in de kantine te voorkomen.

Schoonmaakschema
Alle vrouwelijke leden maken gezamenlijk “de Haarhut” schoon. Hiervoor verschijnt jaarlijks een schema van de schoonmaakcommissie. Mocht u niet kunnen, dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Parkonderhoud
Alle mannelijke leden onderhouden gezamenlijk het tennispark onder leiding van de commissie Parkbeheer. Hiervoor verschijnt jaarlijks een schema baanonderhoud. Mocht u niet kunnen. dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Boeteregeling
Leden die niet komen opdagen voor het schoonmaken van de Haarhut of het parkonderhoud of niet op komen dagen bij een bardienst, en niet voor vervanging hebben gezorgd krijgen een boete van € 25,00 per geval opgelegd. In geval van boete ontvangen leden een factuur van de penningmeester van de club. Als automatische incasso mogelijk is mag de penningmeester gebruik maken van automatische incasso om de boete te innen.

Kunstgrasbanen
De beide kunstgrasbanen worden door leden van de baancommissie onderhouden. Op de eerste maandag van de maand pleegt de baancommissie onderhoud. Ook rondom de baan worden op deze maandag enkele vrijwilligers ingeschakeld (mannelijke leden). Ook hiervoor wordt jaarlijks een schema gemaakt. Mocht u niet kunnen, dient u zelf voor vervanging te zorgen. U mag de banen alleen betreden in sportkleding en sportschoenen. Er mag altijd gespeeld worden behalve als men zelf bepaald dat de banen niet bespeeld kunnen worden. Sneeuwruimen is niet toegestaan.

Douchen in Sportorant Sprengendal

 • De kleedkamers van de sporthal worden alleen voor het douchen gebruikt. De spelers kunnen voor aanvang van de wedstrijden omkleden in de kleedkamers van de HTC in de Haarhut. Als er voor aanvang van de wedstrijden (door tegenstanders) per ongeluk toch wordt omgekleed in de sporthal, a.u.b. niet de kleding in de kleedkamers in de sporthal laten hangen maar meenemen naar de kleedkamers van de Haarhut.
 • We vragen aanvoerders er op toe te zien dat er zoveel mogelijk tegelijkertijd wordt gedoucht (bijv. liefst allen tegelijk na afloop van de laatste wedstrijd, liever niet om het half uur 1 persoon).
 • Als er geen kleedkamers vrij zijn kan het zijn dat de scheidsrechters kleedkamer wordt aangewezen.
 • De aanvoerder is verantwoordelijk voor de sleutel. Deze kan opgehaald worden in de kantine van de sporthal.
 • De sleutel moet z.s.m. na het douchen ingeleverd worden (dus vóór het nazitten!), en UITERLIJK 23 uur. Zijn wedstrijden later afgelopen dan kan er helaas niet meer gedoucht worden
 • Het tarief voor douchen in de sporthal is € 6,30 per uur. We hebben afgesproken dat ieder team € 6,30 per dag x 4 thuiswedstrijden = € 25,- betaalt. De ene keer speelt een team slechts 3x thuis, dan is het voordeel voor de sporthal, de andere keer duurt het douchen langer dan een uur en is het voordeel voor de HTC.